شرکت پرتو تجهیز بعثت بعنوان اولین شرکت بخش خصوصی کشور موفق به دریافت پروانه اشتغال و بهره برداری از منابع رادیواکتیو در زمینه تحقیق و آموزش برای واحد تحقیق و توسعه خود گردید. واحد تحقیق و توسعه این شرکت در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات ابزار دقیق ، آشکارسازی و اندازه گیری پرتویی با کاربرد در زمینه صنعتی و پزشکی فعالیت می کند.