حضور فعال شرکت پرتو تجهیز بعثت در دهمین نمایشگاه صنعت نفت و حفاری خوزستان - اهواز - ۱ تا ۴ آذر ۱۳۹۷