بازدید معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور روز سه شنبه (13 آذر 1397) با حضور جناب آقای دکتر سورنا ستاری و هیات محترم همراه از پردیس پارک علم و فناوری استان سمنان آغاز گردید. ایشان ضمن ورود به پارک علم و فناوری استان سمنان از پردیس پارک و مجموعه واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد بازدید بعمل آوردند.

http://www.sstp.ir/showsubjectpark.aspx?code=2210