- لول مترهای پیوسته تا طول 200 سانتی متر 

- لول سوییچ های صنعتی

- تعیین درصد دو فازی

- دانسیتومتر و غلظت سنج