برگزیده شدن محصول صنعتی ارتفاع سنج پرتویی شرکت پرتو تجهیز بعثت در جشنواره منطقه ای بنیاد ملی نخبگان