دزیمتر LB 123 با دو پروب شمارنده تناسبی LB1236 جهت دزیمتر ایکس و گاما و پروب شمارنده تناسبی LB1238 با دریچه شمارش آلفا و بتا جهت اندازه گیری آلودگی بر حسب Bq/cm2 یا شمارش بر حسب Bq و cps، دارای گواهی کالیبراسیون معتبر از مراکز مورد تایید انرژی اتمی (جهت فروش)