زمینه های تخصصی

1           زمینه های کاری  پرتو تجهیز بعثت:

طراحی، ساخت ، تست، نصب،  تعمیر ،  راه اندازی، کالیبراسیون،  سیستم های سنجش پرتویی

Radiometric Instrumentation

         زمینه های تخصصی:

1. کاربرد رادیوایزوتوپها و پرتوها در صنعت، پزشکی و کشاورزی

2. تامین رادیوایزوتوپها

3. بکارگیری انواع آشکارسازهای پرتویی

4. طراحی، ساخت و نصب انواع آشکارسازها

5. ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی با استفاده از رادیوایزوتوپها و آشکارسازهای پرتویی

6. طراحی، ساخت فازهای الکترونیک، مکانیک و برنامه نویسی

 

تخصص های  فنی

1. الکترونیک

2. مکانیک

3. ریخته گری 

4. مکاترونیک

5. کامپیوتر

6. برنامه نویسی

7. ایمنی

8. رادیوایزوتوپ ها