سنجش گرهای گاما

 

کلید واژه ها 

​خرید لول متر ، دتکتور، سنتیلاتور پلاستیکی، آشکارسازهای هسته ای، لول متر هسته ای، پروفایلر دانسیته، دانسیتومتر، دانسیتومتر هسته ای، لول سوییچ هسته ای، لول متری با گاما، خرید تعمیر کالیبراسیون، اندازه گیری تناژ با پرتو گاما، اندازه گیری آنلاین و برخط، آشکارساز سدیم یدید، اندازه گیری دو فاز با آشکار ساز هسته ای، اندازه گیری ارتفاع در شرایط دمایی بالا ، فشار بسیار، محیط سمی و اسیدی، noncontact، اندازگیری غیر مخرب ارتفاع ، ضخامت و چگالی