تجهیزات ایمنی

انواع ورق های سربی در ابعاد و ضخامت های مختلف

1

کیسه های سربی متناسب با اکتیویته و انرژی چشمه

2

انبرک جابجایی با طول های مختلف

3

اجر سربی

4

حفاظ سربی

5

عینک سربی

6

دستکش سربی

7

روپوش سربی

8

علائم حفاظت در برابر تشعشع

9

زنجیر پلاستیکی

10

آلارم های صوتی

11

آلارم های نوری

12

گیت های تردد حساس به پرتو

13