چشمه های رادیو اکتیو

طراحی نوع و شکل چشمه

1

محاسبه اکتیویته چشمه

2

محاسبات حفاظ متناسب

3

طراحی شاتر و بیم

4

محاسبات دزیمتری

5

سفارشات داخلی و خارجی چشمه

6