کتاب ها

  1. یادداشتهای درسی مکانیک کوانتومی/اکسل گروس/ رضا قلی پور پیوندی/ انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای /1387

  2. مبانی داروسازی هسته ای/گوپال.ب.ساها/ محمد قنادی مراغه-رضا قلی پور پیوندی- علی بهرامی سامانی/ انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای /1387و1389

  3. فناوری هسته ای/گردآوری/زیر نظر: محمد قنادی مراغه/همکاران: پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای (رضا قلی پور پیوندی) و.../ انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای /1389

  4. شیمی هسته ای نوین / و . لوولند.../ ترجمه: رضا قلی پور پیوندی، محمد قنادی مراغه /  ویرایش: محمد هادی هادی زاده یزدی/ انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای /1392

  5. مبانی علوم و مهندسی هسته ای/شولتیس و فائو/ترجمه:محمد قنادی مراغه/ویرایش: رضا قلی پور پیوندی/ انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای /1386

  6. روشهای آزمایشگاهی رادیوایزوتوپ/بازول و فیرس/ترجمه:محمد قنادی مراغه/ویرایش: رضا قلی پور پیوندی/ انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای /1386و1388

  7. چرخه سوخت هسته ای/ویلسون/ترجمه:محمد قنادی مراغه/ویرایش: رضا قلی پور پیوندی و.../ انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای /1386و1389

  8. کاربردهای صنعتی رادیوایزوتوپها / جی . فولدیاک/ ترجمه: حسین خلفی ،  فائزه رحمانی / ویرایش: رضا قلی پور پیوندی و.../ انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای /1390

  9. رمزگشایی مکانیک کوانتومی/ دیوید مک ماهون/ ترجمه : شهریار ملکی، فاطمه پاکدل/ ویرایش : رضا قلی پور پیوندی و... / انتشارات گذار/1392