کارگاه ها

از جمله دیگر اقداماتی که توسط شرکت پرتو تجهیز بعثت در راستای ارتقاء سطح علمی و پژوهشی طی سال96 صورت گرفت برگزاری دو کارگاه در خصوص ابزار دقیق هسته ­ای بود که زمان هر کدام یک روز و بخش تئوری آن صبح و بخش عملی آن در عصر آموزش داده شد.

کمال دقت در خصوص قرار گرفتن افراد حاضر در کارگاه در منطقه آزاد به کار گرفته شد و هیچ یک جز در منطقه آزاد حق حضور در مناطق دیگر شرکت را نداشتند.

1. کارگاه برگزار شده در دانشگاه صنعتی شاهرود

 

 

2. کارگاه برگزار شده در دانشگاه قم