مشخصات حقوقی شرکت

شماره ثبت:  500963

شناسه ملی: 14006301268

کد اقتصادی: 411518187677

کد پستی: 1741744374