آشکارساز میله ای طول بلند در راکتور منطقه 2 پتروشیمی شیرازتاریخ انتشار ۱۳۹۷/۴/۸