دانش بنیان نوآور در حوزه برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار