نصب و راه اندازی تجهیزات حاوی چشمه پرتوزا، تعمیر و کنترل کیفی تجهیزات حاوی چشمه پرتوزا

نصب و راه اندازی تجهیزات حاوی چشمه پرتوزا، تعمیر و کنترل کیفی تجهیزات حاوی چشمه پرتوزا