طراحی و ساخت حفاظ نگهداری منابع رادیواکتیو و محفظه حمل و نقل چشمه های رادیواکتیو اندازه گیری ارتفاع قالب مذاب و انتقال به مجتمع فولاد بردسیر. دی ماه ۱۳۹۷.