این تجهیز چگالی دوغاب (اسلاری) را بصورت آنلاین در بازه ۱ تا ۳ گرم بر سانتیمترمکعب اندازه گیری و بصورت پیوسته با زمان پاسخ یک ثانیه به اتاق کنترل ارسال می کند.
همانگونه که در شکل دیده می شود تجهیز بصورت غیر تماسی بروی خط بسته شده است و قابل جابجایی می باشد.