لول متر گاما با استفاده از دتکتور میله ای

با طول 50 تا 200 سانتیمتر

لول سوییچ گاما با استفاده از دتکتور سنتیلاتور

نقطه ای 

لول سوییچ گاما با استفاده از دتکتورهای سنتیلاتور با

راندمان بسیار بالا و زمان پاسخ بسیار سریع

پروفایلر چگالی به منظور

تعیین مرز تداخل فازهای مختلف

لول متر گاما با استفاده ازچشمه های پرتوزای میله ای

با طول دلخواه

لول سووچ و لول متر گاما با انواع چیدمان دتکتور سنتیلاتور

نقطه ای و میله ای، سورسهای رادیواکتیو نقطه ای و میله ای