چگالی سنج و غلظت سنج  گاما آنلاین و غیر تماسی

با قابلیت تعیین نسبت در ترکیبات دوفازی

دستگاه چگالی سنج آنلاین گاما

دبی سنج، تعیین تناژ آنلاین و غیر تماسی

چگالی سنج و غلظت سنج گاما با قابلیت

تعیین نسبت ترکیب دوفازی

سنجشگر گاما شامل لول سوییچ، لول متر، چگالی سنج و

ضخامت سنج رادیواکتیو گاما با قابلیت نصب

غیر تماسی و آنلاین

سنجشگرهای گاما شامل سورس رادیواکتیو،

کانتینر، دتکتور و گیرنده صنعتی