اسکن خطوط فرآیندی بدون توقف خط و تشخیص گرفتگی و خوردگی

 

اسکن خطوط فرایندی بصورت غیر تماسی

 

اسکن خطوط و برج های فرآیندی حین کار به منظور تعیین عیوب و گرفتگی