انواع انبرک مخصوص جابجایی چشمه های رادیو اکتیو

علائم تشعشع

کیسه های سربی و رنجیر پلاستیکی جهت مرزبندی ناحیه تحت تشعشع

ورق های سربی با ضخامت ها و ابعاد مختلف

دستگاه های هشدار صوتی - نوری

کانتینر ها و محفظه های حمل و نقل و نگهداری مواد پرتوزا