دزیمتر فردی-محیطی دارای موقعیت یاب با قابلیت اتصال به کامپیوتر و ذخیره سازی

پایشگر سریع و دزیمتر با سرعت پاسخ و راندمان شمارش بالا دارای انواع قابلیتهای مختلف